1. Etiologija intelektualnih teškoća

    Kod 30-40% osoba s intelektualnim teškoćama ne može se jasno utvrditi etiologija, unatoč napretku dijagnostičkih postupaka, no kao glavni uzročni čimbenici navode se nasljeđe (5%), rana embrionalna oštećenja (30%), problemi u trudnoći i perinatalne poteškoće (10%), opće zdravstveno stanje u dojenačkoj dobi (5%) i vanjski faktori (15-20%) (1-3). Glavni uzročni čimbenici, prema vremenu nastanka, dijele se na prenatalne, perinatalne i postnatalne (1-3). Prenatalni uzroci mogu biti genetski ili intrauterini poremećaji nastali od začeća do poroda; perinatalni isto intrauterini, ali nastali od 22. tjedna trudnoće ili neonatalni poremećaji nastali do navršenih 7 dana života; a postnatalni svi poremećaji nastali od rođenja do navršenih 18 godina života (1-3).

  2.  Prevalencija i incidencija intelektualnih teškoća

    Prevalencija i incidencija intelektualnih teškoća su faktori proučavani s ciljem boljeg poznavanja epidemiologije intelektualnih teškoća koja je važna zbog prevencije i intervencije (1, 2). Genetske anomalije povezane sa spolnim kromosomima objašnjavaju veću prevalenciju kod dječaka, u odnosu na djevojčice s intelektualnim teškoćama (1, 2). Intelektualne teškoće javljaju se u 2-3% opće populacije, od čega se blage intelektualne teškoće javljaju u 75-90% slučajeva, a one nepoznatog uzroka u 30-50% osoba (1, 2).

English version

5 Etiology of intellectual disabilities

In 30-40% of people with intellectual disabilities, the etiology cannot be clearly determined, despite the progress of diagnostic procedures, but the main causative factors are heredity (5%), early embryonic damage (30%), problems in pregnancy and perinatal difficulties (10 %), general health condition in infancy (5%) and external factors (15-20%) (1-3). The main causative factors, according to the time of occurrence, are divided into prenatal, perinatal and postnatal (1-3). Prenatal causes can be genetic or intrauterine disorders occurring from conception to birth; perinatal as well as intrauterine, but occurring from the 22nd week of pregnancy or neonatal disorders occurring up to 7 days of life; and postnatal disorders occurring from birth to the age of 18 (1-3).

6 Prevalence and incidence of intellectual disabilities

The prevalence and incidence of intellectual disabilities are factors studied with the aim of better understanding the epidemiology of intellectual disabilities, which is important for prevention and intervention (1, 2). Genetic anomalies associated with sex chromosomes explain the higher prevalence in boys compared to girls with intellectual disabilities (1, 2). Intellectual disabilities occur in 2-3% of the general population, of which mild intellectual disabilities occur in 75-90% of cases, and those of unknown cause in 30-50% of people (1, 2).

genetika

Literatura (Literature)

  1. Puškar Wirnsberger K. Utjecaj tjelesne aktivnosti i sporta na tjelesnu sposobnost odraslih osoba s intelektualnim teškoćama [diplomski rad]. [Rijeka]: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci; 2023. 67 p.
  2. Grbavica T. Zdravstvena njega osoba s intelektualnim teškoćama [završni rad]. [Internet] [Split]: Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu; 2018 [cited 2024 Jun 19]. 31 p. Available from: https://repo.ozs.unist.hr/islandora/object/ozs:381/datastream/PDF/view
  3. Ljubičić M. Zdravstvena njega osoba s invaliditetom. Zadar: Sveučilište u Zadru; 2014. Chapter 6, Intelektualna teškoća i zdravstvena njega osoba s intelektualnim teškoćama; p. 132-151.