ORGANIZACIJA SAVEZA

 

SKUPŠTINA

Sukladno Članku 32., stavak (2) Statuta Saveza, Skupštinu Saveza čine predstavnici punopravnih udruga članica Saveza i predstavnici pridruženih članica bez prava odlučivanja i izbora. Svaka punopravna udruga članica Saveza ima u Skupštini jednoga predstavnika.

Sukladno Članku 32., stavak (8) Statuta Saveza, predstavnik udruge članice Saveza u Skupštini Saveza ima pravo i dužnosti iznositi stavove udruge članice koja ga je birala te ju obavještavati o svom radu u Skupštini Saveza i radu Skupštine, kao i zauzetim stavovima i donesenim odlukama.

PREDSJEDNIK SAVEZA:  OZREN CATELA

Sukladno Članku 35. Statuta Saveza Predsjednik Saveza:

 • zastupa Savez te je nalogodavac za dokumente Skupštine i Glavnog odbora
 • po funkciji je predsjednik Skupštine i Glavnog odbora
 • skrbi o zakonitosti rada Saveza i odgovara za zakonitost rada Saveza
 • odgovara za javnost rada te daje potrebna obrazloženja
 • saziva i rukovodi radom Skupštine i Glavnog odbora
 • organizira pripremu materijala za sjednice Skupštine i Glavnog odbora
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga Godišnjeg financijskog izvješća
 • daje ovlaštenje za izvršenje zaključaka Skupštine Saveza i Glavnog odbora
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Saveza
 • bira članove Inventurne komisije
 • po potrebi osniva radne skupine i povremene komisije za izučavanje pojedinih pitanja iz područja intelektualnih teškoća i osigurava uvjete za njihov rad
 • odlučuje o načinu izvršenja stručnih i administrativnih poslova angažiranjem servisnih usluga ili stručnih osoba ugovornim odnosom
 • odlučuje o zapošljavanju i prestanku rada zaposlenika Saveza
 • prosljeđuje zapisnik s redovite sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora imenuje dva potpredsjednika Saveza iz redova članova Glavnog odbora.

POTPREDSJEDNICI SAVEZA: Ivana Azenić-Dubravčić, Mario Blaha

Sukladno Članku 37. stavku (2) i stavku (3) Statuta Saveza, Potpredsjednici Saveza:

 • po ovlasti predsjednika zastupaju i predstavljaju Savez. Po potrebi sudjeluju ili rukovode radnim skupinama i povremenim povjerenstvima za rješavanje pojedinih pitanja iz područja intelektualnih teškoća, u tijelima Saveza kao i udruženjima čiji je Savez članica.
 • pomažu u radu predsjedniku i obavljaju druge zadatke koje im povjeri predsjednik.

GLAVNI ODBOR:

Predsjednik i deset članova: Ozren Catela, Sonja Ninić-Ševo, Dražen Novačić, Ivana Azenić-Dubravčić, Mirjana Jakovčev, Mario Blaha, Iva Župan, Marko Vrus, Renata Žukina, Patricija Karaman i Nada Boras.

Sukladno Članku 38., stavak (1) Statuta Saveza, Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine koji ima 11 članova.

Sukladno Članku 39., stavak (1) Statuta Saveza, članove Glavnog odbora bira Skupština iz svog sastava na prijedlog punopravnih udruga članica Saveza na mandat od 4 godine. Ista osoba može biti više puta izabrana za člana Glavnog odbora.

 

Sukladno Članku 40. Statuta Saveza, nadležnost Glavnog odbora:

  • priprema i utvrđuje nacrt Statuta i upućuje ga na raspravu udrugama članicama, razmatra primjedbe i prijedloge iz rasprave, zauzima stajališta o njima i utvrđuje prijedlog Statuta koji  upućuje Skupštini na donošenje
  • ovlašten je za tumačenje odredaba Statuta
  • donosi odluku o formiranju Stručne službe i o njezinu ustrojstvu
  • razrađuje i provodi smjernice, planske dokumente i zaključke Skupštine Saveza
  • prati, podupire i koordinira rad članica udruženih u Savez, priprema i predlaže teme za Skupštinu Saveza, usvaja razradu godišnjih planova rada i financijskih planova te i skrbi o njihovu izvršavanju te predlaže sazivanje sjednica Skupštine
  • izabire predstavnike Saveza u Skupštini SOIH-a
  • odlučuje o imenovanju osoba i njihovim ovlastima na provođenju programa
  • ovlašćuje potpisnike financijsko-materijalnog poslovanja Saveza i imenuje uredništvo tiskovne i promidžbene djelatnosti Saveza
  • odlučuje o visini godišnje članarine udruga članica Saveza
  • donosi prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća i Godišnjeg izvješća o radu Saveza i upućuje ga Skupštini na usvajanje
  • donosi prijedlog Plana i programa rada, Financijskog i Operativnog plana i upućuje ga na usvajanje Skupštini
  • odlučuje o dodjeli nagrada pojedincima, udrugama i ustanovama
  • u slučaju potrebe imenuje Etičko povjerenstvo
  • obavlja i druge poslove koji su mu povjereni zakonom i zaključcima Skupštine.

NADZORNI ODBOR:

Članovi: Bojan Grbavac, Vlatka Habek-Paić, Mirela Relković ; Zamjenici: Nada Domitrović, Ljiljana Mužar i Marica Palajsa.

Sukladno Članku 41., stavak (1), (2) i (3), Nadzorni odbor je tijelo Skupštine koji ima tri člana i tri zamjenika člana.
Nadzorni odbor bira svog predsjednika i njegovog zamjenika na prvoj sjednici, sastaje se u pravilu jedanput godišnje, a po potrebi i češće na zahtjev Glavnog odbora ili predsjednika.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost rada Saveza, promjenu Statuta i drugih akata Saveza
 • nadzire financijsko poslovanje i ostvarivanje programa, projekata i drugih obveza
 • nadzire raspolaganje imovinom Saveza
 • nadzire vođenje popisa članova Saveza i uplatu članarine
 • podnosi Skupštini pismeni izvještaj o izvršenome nadzoru
 • daje savjete i preporuke za unapređenje rada Saveza te o tome obavještava Skupštinu i nadležna tijela Saveza
 • za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sukladno Članku 29., stavak (2) Statuta Saveza, u slučaju nastanka spora i sukoba interesa Glavni odbor imenuje Etičko povjerenstvo. U Etičko povjerenstvo biraju se predstavnici udruga članica Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja Etičkog povjerenstva uređuje se Pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Sukladno Članku 30. Statuta Saveza, Pravila ponašanja, smjernice za aktivnosti i suradnju između udruga članica, sprečavanje sukoba interesa kao i sva druga pitanja stegovne odgovornosti udruga članica koja nisu uređena Statutom uređuju se Etičkim kodeksom Saveza.