Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja jedno je od prava iz sustava socijalne skrbi koje mogu steći Zakonom propisani ovlaštenici ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete. Prema statističkim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, može se vidjeti konstantni porast broja korisnika prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja:

2015. – 3,541 korisnik
2016. – 3,742 korisnika
2017. – 4,241 korisnik
2018. (ožujak) – 4,330 korisnika

Status roditelja njegovatelja reguliran je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20), a priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
1. Potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje
specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika
roditelj osposobljen
2. U potpunosti je nepokretno unatoč ortopedskim pomagalima
3. Ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je
potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Status njegovatelja može se priznati i:
1. Oba roditelja (ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s
invaliditetom)
2. Bračnom ili izvan­bračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s
invaliditetom
3. Bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili roditelja osobe s
invaliditetom
4. Jednom od članova obitelji:
a) ako su roditelji djeteta s teškoćama u razvoju umrli
b) ako nijedan od roditelja ne živi s djetetom niti se o njemu brine
c) ako živi s djetetom, ali se nije u mogućnosti brinuti o njemu zbog svog psihofizičkog stanja
d) ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s
invaliditetom

NAPOMENA za kategorije pod 2, 3 i 4: moraju živjeti u istoj obiteljskoj zajednici tj. kućanstvu.

Status roditelja njegovatelja ne može se priznati:

 1. Ako je djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom osigurana usluga smještaja,
  organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka u skladu sa Zakonom
  iznimka br. 1: ako boravak traje manje od četiri sata dnevno
  iznimka br. 2: ako boravak traje četiri i više sati dnevno, ali pritom roditelj ili
  njegovatelj pruža usluge pomoći i njege tijekom boravka
 2. Za vrijeme dok jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za dijete, drugom
  roditelju ne može se priznati status roditelja njegovatelja za isto dijete

Roditelj njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica iz Zakona o socijalnoj skrbi (4.000,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava za vrijeme nezaposlenosti te pravo na 4 tjedna odmora tijekom godine. Osobe sa statusom njegovatelja ostvaruju odgovarajuća prava iz Zakona o radu.

Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja prestaje: 
1. na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja,
2. ako nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga stanja,
3. ako zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja,
4. ako se nalazi u pritvoru, odnosno istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora u trajanju
duljem od 2 mjeseca,
5. kada navrši 65 godina života, osim u slučaju ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati
putem članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici,
6. smrću djeteta, roditelja njegovatelja ili njegovatelja

Rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja donosi mjesno nadležan centar za socijalnu skrb uz suglasnost Ministarstva.

Sadržaj i način vođenja evidencije, propisan je Pravilnikom o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja (NN 66/15).