Status roditelja njegovatelja reguliran je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), a priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:

 • potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
 • u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ima poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja ili
 • koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Status se može priznati:

 1. Roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom
 2. Oba roditelja (ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom)
 3. Bračnom ili izvanbračnom drugu*
 4. Životnom ili neformalnom životnom partneru*
 5. Srodniku u ravnoj lozi*
 6. Srodniku u pobočnoj lozi do 2. stupnja srodstva*

*Priznaje se ako:

 • osoba nema roditelja ili
 • roditelji ne žive s tom osobom ili
 • roditelji zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti brinuti o toj osobi ili
 • ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom


Uvjeti
za priznavanje prava na status roditelju ili članu kućanstva:

 1. punoljetnost
 2. poslovna sposobnost
 3. nije lišen roditeljske skrbi
 4. ima psihofizičke sposobnosti za pružanje njege i pomoći
 5. živi u istom kućanstvu i ima prebivalište na istoj adresi
 6. Osposobljen je za pružanje specifične njege izvođenjem izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata

Priznaje se (roditelju) njegovatelju do navršene 65. godine (iznimno i nakon 65. godine, ako i nadalje ispunjava prethodno nabrojane uvjete).

Zapreke za priznavanje prava na status:

 1. smještaj ili organizirano stanovanje (iznimke: smještaj u slučaju obiteljskog nasilja, smještaj tijekom korištenja godišnjeg odmora njegovatelja)
 2. cjelodnevni boravak
 3. ako roditelji koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za isto dijete (u slučaju korištenja dopusta za drugo dijete – obustava isplate naknade, ali svojstvo osiguranika iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja ne prestaje)
 4. izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta prema Obiteljskom zakonu
 5. roditelju ili drugoj osobi koja je pravomoćno osuđena ili se vodi postupak za kaznena djela nabrojana u čl. 261. st. 1. ovoga Zakona
 6. ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

(Roditelj) njegovatelj ima pravo na naknadu od 663,61 € (1000% osnovice), prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja, prava za vrijeme nezaposlenosti te pravo na 4 tjedna odmora tijekom godine. Osobe sa statusom njegovatelja ostvaruju odgovarajuća prava iz Zakona o radu.

Iznimno, naknada iznosi:

– 796,34 € (ako se osoba kojoj je potrebna njega, zbog svojeg zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici)

- 995,42 € (ako roditelj njegovatelj samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom)

Prestanak statusa:

 1. na zahtjev (roditelja) njegovatelja
 2. ako se promijene okolnosti u vezi propisanih uvjeta iz ovoga Zakona
 3. ako (roditelj) njegovatelj zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove
 4. ako se (roditelj) njegovatelj nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
 5. ako (roditelj) njegovatelj zasnuje radni odnos, obavlja obrtničku, samostalnu ili neku drugu profesionalnu djelatnost
 6. kada (roditelj) njegovatelj navrši 65 godina života (osim u ranije spomenutoj iznimci)
 7. istekom roka od dva mjeseca u slučaju privremene nesposobnosti za pružanje njege
 8. smrću
 9. ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom područnom uredu Zavoda za socijalni rad, prema prebivalištu korisnika. Pravo na naknadu priznaje se s danom izvršnosti rješenja.