Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) priznaje pravo na doplatak za pomoć i njegu djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom kojima je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u:

 • organiziranju prehrane
 • pripremi i uzimanju obroka
 • nabavi namirnica
 • čišćenju i pospremanju stana
 • oblačenju i svlačenju
 • održavanju osobne higijene
 • obavljanju drugih osnovnih životnih potreba

Ne može se priznati osobi:

 1. koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
 2. koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 3. kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
 4. koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
 5. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima
 6. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima

Može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

 • U punom iznosu - priznaje se osobi kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja neovisno o imovinskom i dohodovnom cenzusu.
  • iznosi 120% osnovice (79,63 €)
 • U smanjenom iznosu - priznaje se osobi kojoj je utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja pod uvjetom da u prethodna 3 mjeseca prije pokretanja postupka:
  • prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 250 % osnovice (165,90 €)
  • prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 200 % osnovice (132,72 €)
  • iznos navedenih prihoda umanjuje se za iznos koji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, osoba plaća za uzdržavanje osobe s kojom ne živi
  • prihodom se ne smatraju novčana sredstva ostvarena po osnovi:
   – zajamčene minimalne naknade
   – zaposlenja u javnom radu korisnika zajamčene minimalne naknade
   – dječjeg doplatka
   – privremenog uzdržavanja za dijete prema zakonu kojim se uređuje privremeno uzdržavanje
   – uzdržavanja za maloljetno i punoljetno dijete ostvarena prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi
   – stipendije za školovanje učenika ili studenata dok traje redovito školovanje ili studiranje (najdulje do 26. godine života)
   – nacionalne naknade za starije osobe
   – naknade troškova prijevoza
   – smještaja
   – prehrane osobe koja je uključena u usluge profesionalne rehabilitacije ili sudjeluje u projektu ili programu koji se provodi u svrhu zapošljavanja
  •  iznosi 84% osnovice (55,74 €)

(osnovica na temelju koje se izračunava doplatak za pomoć i njegu iznosi 66,36 €)

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisuje čl. 47. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14, 110/14).

Mirovanje prava na doplatak za pomoć i njegu

Korisnik koji:

 • se nalazi u istražnom zatvoru
 • na izdržavanju kazne zatvora
 • u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 6 mjeseci

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.