Prema Zakonu o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18), doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak. Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi. Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu dužni su se sporazumjeti koji od njih će to pravo ostvariti, a pravo na doplatak može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj na temelju odluke nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima utvrđenim Zakonom. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Proračunska osnovica za 2023. godinu iznosi 441,44 €.
Dohodovni cenzus (70% od proračunske osnovice) iznosi 309,01 €. To znači da se pravo na doplatak za djecu može ostvariti ako prosječni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 309,01 € mjesečno. Pored navedenog uvjeta, bitno je i da korisnik doplatka živi u kućanstvu s djetetom.

Posebne odredbe za osobe s invaliditetom:

  1. Za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovitog školovanja, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada doplatak za djecu od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu sve dok taj invaliditet postoji.
  1. Za dijete s težim ili teškim invaliditetom prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu određuje se u svoti od 25% od proračunske osnovice, neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno. Dakle, svota doplatka iznosi 110,36 €.
  1. korisnicima koji su ostvarili doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja ili im je to pravo prestalo do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pravo na doplatak imati će i nakon navršene 27. godine života sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.

Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Zahtjev se podnosi osobno ili poštom nadležnoj područnoj službi, odnosno područnom uredu i ispostavi HZMO prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.