Novim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) te pravilnicima kojima se detaljnije uređuje provođenje zakona, uvedeno je niz pogodnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Najvažnija odrednica novog zakona je što se primjenjuje na sve poslodavce koji zapošljavaju više od 20 radnika.

Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15) kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Uvedene su i zamjenske kvote koje poslodavcu omogućuju sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, zaključivanje ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, primanje na obavljanje prakse učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, primanje na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije, sklapanje ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta, primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, davanje stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom i sl.

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio kvotu.

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom čiji invaliditet nije posljedica ozljede ili profesionalne bolesti nastale pri radu kod tog poslodavca, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 15% minimalne plaće mjesečno za svakog radnika s invaliditetom koji predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže šest mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava.

Ispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom prati Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te o uočenim nepravilnostima obavještava tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada.

O zaposlenim osobama s invaliditetom vodi se očevidnik koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koji podatke iz očevidnika dostavlja u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na olakšice, i to:
– pravo na porezne olakšice predviđene posebnim propisima,
– pravo na poticaje predviđene ugovorom o zapošljavanju osoba s invaliditetom sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, nadležnom službom socijalne skrbi, jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave li s drugim poslodavcem,
– pravo na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i
– pravo na druge novčane poticaje.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanja odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.
Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica, mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice. Zaštitna radionica može za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 75% osnovice.

Opširnije na linku: http://www.zosi.hr/

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13), a dana 30.12.2014. godine izmjene i dopune Zakona (NN br. 152/14).

Provedbeni akti Zakona jesu sljedeći pravilnici:
– Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 44/14) te izmjene i dopune pravilnika (NN 2/15)
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN br. 44/14), izmjene Pravilnika (NN 97/14), te izmjene i dopune Pravilnika (NN 2/15)
– Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 44/14),izmjene i dopune pravilnika (NN 2/15)
– Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br. 44/14), te izmjene i dopune Pravilnika (NN 2/15)
– Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN br. 44/14), te izmjene i dopune Pravilnika (NN 2/15)