Glavni propis koji uređuje zapošljavanje osoba s invaliditetom je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20).

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te ispunjava uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Više nema dokvalifikacije i prekvalifikacije kao jednih od mjera aktivnosti, a na popis mogućih naručitelja usluge dodan je i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Također, Zakonom je utvrđena dužnost naručitelja usluge da financira profesionalnu rehabilitaciju.

Poslodavci s više od 20 zaposlenih radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom u primjerenim radnim uvjetima. Prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti i putem zamjenskih kvota. To znači da će se smatrati kako je ispunio obvezu kvotnog zapošljavanja, ako zaposli kategorije osoba nabrojane u Zakonu:

‒ učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praktičnoj nastavi kod
poslodavca

     ‒ rehabilitanti na praksi kod poslodavca

     ‒ studenti s invaliditetom zaposleni prema posebnom propisu

     ‒ osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

     ‒ osobe s invaliditetom čije redovito obrazovanje poslodavac stipendira

     ‒ sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom
radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od
polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno s osobom s invaliditetom koja se
samozapošljava

Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na novoosnovanog poslodavca u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar, odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je uplatiti u korist državnog proračuna novčanu naknadu. Naknadu je dužan obračunati i uplatiti svaki mjesec prilikom obračuna plaća. Iznos naknade je 20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio kvotu, a propustio je to učiniti.

S druge strane, predviđena je nagrada za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom izvan kvote. U toj skupini nalaze se poslodavci koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavci koji zapošljavaju manje od 20 radnika, ali su zaposlili osobe s invaliditetom. Novčana nagrada isplaćuje se mjesečno, a iznosi 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. Uvjet je da su osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Poslodavac može ostvarivati navedenu nagradu najduže 12 mjeseci kontinuirano za svaku osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote.

Ispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom prati Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te o uočenim nepravilnostima obavještava tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vodi očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, a podatke iz očevidnika dostavlja svaki mjesec u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, može ostvariti pravo na određene poticaje (subvencija plaće, sufinanciranje pojedinih troškova, naknadu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i dr.). Uvjeti, visina i način ostvarivanja poticaja, uređeni su Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Posebnim propisima predviđene su i porezne olakšice te drugi novčani poticaji.

Provedbeni akti Zakona jesu sljedeći pravilnici:

– Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20)

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18)

– Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20)

– Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18)

– Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 145/20)