Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja jedno je od statusnih prava iz sustava socijalne skrbi koje mogu steći Zakonom propisani ovlaštenici ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete. Postupak za stjecanje tog prava je hitne naravi pa nadležni centar za socijalnu skrb rješenje mora donijeti u roku od petnaest ili maksimalno trideset dana računajući tijek roka od dana podnošenja zahtjeva. Nažalost, u praksi postupci, zbog nezakonitog rada, tromosti, neažurnosti, neefikasnosti i sporosti centara za socijalnu skrb, u pravilu, traju mnogo dulje na štetu prava i interesa podnositelja zahtjeva i, nadasve, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Prema podacima Ministarstva socijalne politike i mladih trenutno postoji ukupno 3111 korisnika prava na status roditelja njegovatelja i njegovatelja. Od navedenog broja 3020 osoba su roditelji, a 91 osoba su članovi obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Status roditelja njegovatelja reguliran je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14), a priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
– potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
– u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
– ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili roditelji ne žive s njim i ne brinu o njemu, ali to zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici. Ukoliko dijete živi s jednim roditeljem, status njegovatelja može se priznati i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu
Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.
Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se, osim roditelju, priznati i jednom od članova obitelji koji živi u obiteljskoj zajednici.
Status roditelja njegovatelja ne može se priznati:
– za dijete ili osobu s invaliditetom kojoj je osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka
– za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, drugi roditelj ne može ostvariti status roditelja njegovatelja

Roditelj može ostvariti status roditelja njegovatelja za dijete koje boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge boravka. Iznimno, roditelj može ostvariti status roditelja njegovatelja i u slučaju da dijete u jednoj od ovih ustanova boravi više od 4 sata dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.
Roditelj njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz Zakona o socijalnoj skrbi (2.500,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja donosi mjesno nadležan centar za socijalnu skrb uz suglasnost Ministarstva.
Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.
Vrstu specifične njege uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata i težina oštećenja (tjelesnih,mentalnih,intelektualnih ili osjetilnih) utvrđuju se Pravilnikom o sastavu i načinu tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN br. 64/02, 105/07, 145/11).

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja prestaje:
1. na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja,
2. ako nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga stanja,
3. ako zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja,
4. ako se nalazi u pritvoru odnosno istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora u trajanju duljem od 2 mjeseca,
5. kada navrši 65 godina života, osim u slučaju kada u obitelji nema osobe koja može biti njegovatelj, dok mu roditelj može pružati specifičnu njegu te
6. smrću djeteta, roditelja ili njegovatelja