Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Jedno je od prava iz sustava socijalne skrbi te je uređena Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Pojam teškog invaliditeta, određen je u čl. 40. st. 1. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14, 110/14). Prema navedenoj odredbi, teškim invaliditetom smatraju se tjelesna, intelektualna, osjetilna ili mentalna oštećenja zbog kojih osoba ne može izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi jer je potpuno ovisna o brizi druge osobe.

U st. 2. navedenog članka, određena su i pojedina mjerila koja se primjenjuju za utvrđivanje invaliditeta:

 • nesposobnost samostalnog kretanja unatoč ortopedskim pomagalima (štake, hodalice, kolica, i dr.);
 • hranjenje putem sonde ili gastrostome, korištenje respiratora, ekskrecija putem umjetnog otvora, parenteralna prehrana;
 • nemogućnost samostalnog održavanja osobne higijene i obavljanja fizioloških potreba, te samostalnog svlačenja i oblačenja – Barthelov indeks od 0 do 38;
 • nemogućnost primanja i pamćenja raznih informacija i nesposobnost uspostavljanja socijalnih odnosa s drugim osobama, što ju čini potpuno ovisnim o brizi druge osobe;
 • promjene osobnosti u ponašanju i u reakcijama s progresivnim oštećenjem u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju uz potpunu ovisnost o brizi druge osobe.

Ako nadležno tijelo nije u mogućnosti na nedvojben način utvrditi postojanje težeg tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili teže psihičke bolesti, zaključkom će zatražiti mišlje­nje mjerodavnog prvostupanjskog tijela vještačenja, uz dostavu obrasca »Nalaz i mišljenje« i dokumentacije na osnovi koje je donijet.

Za osobu koja nema vlastiti prihod, osobna invalidnina iznosi 1.500,00 kuna mjesečno (300% osnovice iz čl. 27. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi). Osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine iznosi 500,00 kuna).

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između mjesečnog iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava:

 • plaća
 • autorski honorar
 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju ovoga Zakona
 • mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža
 • novčana sredstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji sudjeluje u radovima za opće dobro
 • ortopedski dodatak
 • sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje
 • doplatak za djecu

Iz toga je vidljivo kako se posljednjim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, osobna invalidnina može primati uz plaću i autorski honorar (npr. osobe s intelektualnim teškoćama koje su zaposlene, mogu primati osobnu invalidninu uz plaću).

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:

 • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima
 • osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa (dakle, ne može se istodobno ostvarivati pravo na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu).

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu podnosi se u mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.