Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje  čl. 38 stav 2 Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja …. (NN br. 64/02, 105/07, 145/11).

Težinom oštećenja zdravlja u smislu odredbi Pravilnika smatraju se tjelesna ili mentalna oštećenja ili psihičke bolesti zbog kojih osoba ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi.

Za utvrđivanje tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psi­hič­ke bolesti u smislu stavka 1. ovoga članka primjenjuju se mjerila, kao što su:

– nesposobnost samostalnog kretanja ni uz ortopedska pomagala (štake, hodalice, kolica, vozilo i dr.);

– hranjenje putem sonde ili gastrostome;

– nemogućnost samostalnog održavanja osobne higijene i obavljanja fizioloških potreba, te samostalnog svlačenja i obla­če­nja – Barthelov indeks od 0 do 22;

– nemogućnost primanja i pamćenja raznih informacija i nesposobnost uspostavljanja socijalnih odnosa s drugim osobama, što ju čini potpuno ovisnim o brizi druge osobe;

– promjene osobnosti u ponašanju i u reakcijama s progresivnim oštećenjem u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju uz potpunu ovisnost o brizi druge osobe.

Ako centar za socijalnu skrb na osnovi postojeće medicinske i druge dokumentacije prethodno vještačene osobe po tijelima vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima nije u mogućnosti na nedvojben način utvrditi postojanje težeg tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili teže psihičke bolesti, zaključkom će zatražiti mišlje­nje mjerodavnog prvostupanjskog tijela vještačenja, uz dostavu obrasca »Nalaz i mišljenje« i dokumentacije na osnovi koje je donijet.

Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvarivati pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27 stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi,osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava:

zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

 

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:

 • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • djetetu do godinu dana života
 • djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
 • osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

 

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu podnosi se u mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

 

Dokumentacija koju je potreno priložiti uz Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu:

 1. Rodni list za podnositelja zahtjeva
 2. Uvjerenje o prebivalištu ( MUP)
 3. Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
 4. Uvjerenje da osoba nije korisnik mirovine ako je ne ostvaruje
 5. Uvjerenje o imovnom stanju i Porezno uvjerenje ( Porezna uprava)
 6. Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca (  mirovina, plaća,  i dr. )
 7. Kopije medicinske dokumentacije ( nalazi,otpusna pisma, povijesti bolesti i sl. )
 8. Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ( ako je vještačenje ranije provedeno )
 9. Preslika tekućeg računa ( ako korisnik želi isplatu na račun )

 

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu  za odrasle osobe

preuzmite ovdje Word dokument :

PRILOG- OBRAZAC- Osobna invalidnina