ORGANIZACIJA SAVEZA

 

SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA SAVEZA:  mr.sc. Mirjana Jakovčev

Funkcije predsjednice:

 • zastupa Savez te je nalogodavac za dokumente Skupštine i Glavnog odbora;
 • skrbi o zakonitosti rada Saveza;
 • odgovara za javnost rada te daje potrebna obrazloženja;
 • daje ovlaštenja za izvršenje zaključaka Skupštine Saveza;
 • sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Saveza;
 • odgovara za izvršenje programa Skupštine i Glavnog odbora;
 • ovlašćuje svog zamjenika prigodom izbivanja između izabranih potpredsjednika;
 • saziva i rukovodi radom Skupštine i Glavnog odbora.

POTPREDSJEDNICI SAVEZA: Petar Baničević, Petar Kraljević

 Funkcije potpredsjednika:

 • sukladno odredbama Statuta zastupaju Savez te prema ovlasti predsjednice i predstavljaju Savez prilikom njegovog izbivanja;
 • po potrebi sudjeluju ili rukovode radnim skupinama i povremenim komisijama za izračunavanje pojedinih pitanja iz oblasti intelektualnih teškoća u tijelima Saveza, kao i udrugama čiji je Savez članica;
 • pomažu u radu predsjedniku, članovi su Izvršnog odbora i obavljaju i druge zadatke koje im povjeri Glavni odbor.

GLAVNI ODBOR:

Predsjednica i deset članova: Mirjana Jakovčev, Petar Baničević, Petar Kraljević Dragica Polančec Fodor, Nada Boras, Sonja Ninić Ševo, Sanja Đurić, Milun Stojanović, Ozren Catela, Jadranka Hranilović i Lepa Filipi.

Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine koji ima 11 članova. Članove Glavnog odbora bira Skupština iz svog sastava na prijedlog članica Saveza.

Funkcije Glavnog odbora:

  • priprema i utvrđuje nacrt Statuta i upućuje ga na raspravu članicama, razmatra primjedbe i prijedloge iz rasprave, zauzima stajališta o njima i utvrđuje prijedlog Statuta kojeg upućuje Skupštini na donošenje;

Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način i po postupku za njegovo donošenje, a za tumačenje odredaba statuta ovlašten je Glavni odbor Saveza;

 • razrađuje i provodi smjernice, planske dokumente i zaključke Skupštine Saveza;
 • odlučuje o prijemu i prestanku članstva u Savezu temeljem provedenog stegovnog postupka na prijedlog Stegovne komisije sukladno Poslovniku o njenom radu, o čemu izvješćuje Skupštinu;
 • prati, podupire i koordinira rad članica udruženih u Savez, priprema i predlaže teme za Skupštinu Saveza, usvaja razradu godišnjih planova rada i financijskih planova te skrbi o njihovu izvršavanju i predlaže sazivanje sjednica Skupštine;
 • usvaja zaključni i odobrava periodične obračune;
 • odlučuje o udruživanju u SOIH i srodna invalidska udruženja te međunarodne asocijacije, o čemu izvješćuje Skupštinu;
 • po potrebi osniva radne skupine i povremene komisije za izučavanje pojedinih pitanja iz područja intelektualne teškoće i osigurava uvjete za njihov rad;
 • odlučuje o zapošljavanju djelatnika u Savezu i zaključuje ugovor o radu sa zaposlenicima Saveza u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o imenovanju osoba i njihovim ovlastima na provođenju programa;
 • odlučuje o načinu izvršenja stručnih i administrativnih poslova i angažiranjem servisnih usluga ili stručnih osoba ugovornim odnosom;
 • ovlašćuje potpisnike financijsko-materijalnog poslovanja Saveza i imenuje uredništvo tiskovne i promidžbene djelatnosti Saveza
 • donosi odluku o osnivanju i sastavu Izvršnog odbora kao svog provedbenog tijela;
 • osniva i predlaže članove Počasnog savjeta Saveza;
 • obavlja i druge poslove koje mu zakonom, zaključcima Skupštine i odlukama članica budu stavljeni u zadatak.

NADZORNI ODBOR:

Članovi: Vesna Gregurec Keglević, Zvonimir Brozić i Ana Kocanjer.

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine koji broji 3 člana i tri zamjenika člana.
Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika i njegovog zamjenika na prvoj sjednici, sastaje se u pravilu jedanput godišnje, a po potrebi češće na zahtjev Glavnog odbora ili predsjednika.
Nadzorni odbor nadzire primjenu Statuta i drugih akata Saveza, financijsko-materijalno poslovanje i zaključni račun o čemu podnosi izvješće Glavnom odboru i Skupštini.


STEGOVNA KOMISIJA:

Članovi:  Ljubica Ćuća, Ljerka Rogina i Branko Borota.

 Stegovna komisija Saveza je tijelo Skupštine koje broji 3 člana i 3 zamjenika, a ima dužnost nadzora, poštivanja odredaba ovog Statuta od strane članica i predlaganja stegovnih mjera, koje mogu biti opomena za potrebu poštivanja statutarnih i zakonskih normi, te arbitraža među sporiteljima, to jest među članicama, te između članica i Saveza, kao i predstavnicima članica u tijelima upravljanja Savezom.