Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) priznaje pravo na naknadu do zaposlenja djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima (a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu).

Visina naknade do zaposlenja iznosi 350,00 kuna (70% od osnovice za izračun).

Naknadu do zaposlenja ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se danom zaposlenja korisnika, a može se ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.