Informativna radionica, u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za potencijalne prijavitelje u okviru otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1“ (sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda – ESF) održana je 6. veljače 2018. godine u Zagrebu. Sudionike je pozdravila državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Margareta Mađerić i Pomoćnica pročelnice za zaštitu osoba s invaliditetom, gđa Marinka Bakula-Anđelić. Na radionici je sudjelovala predstavnica Saveza Tija Osmanović.

Cilj natječaja je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga kroz različite projekte namijenjene razvoju regionalne ravnomjernosti i dostupnosti specifičnih usluga i programa te suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti korisničkih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge, vjerske zajednice, ustanove socijalne skrbi, zaklade, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodne organizacije te vijeća nacionalnih manjina, koordinacije i drugi oblici udruživanja nacionalnih manjina.

Opći cilj Poziva: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

 

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
 2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;
 3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Cilj projekta mora biti u skladu s općim i minimalno specifičnim ciljem 1. (Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici).

Jedna od ciljnih skupina Poziva odnosi se na odrasle osobe s invaliditetom: 

Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina:

 • odrasle osobe s invaliditetom;
 • članovi obitelji/udomiteljske obitelji odraslih osoba s invaliditetom;
 • stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …).

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 380.000,00 kn, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 kn, uz intenzitet potpore: 100%.

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta, pojedine aktivnosti (npr. studijska putovanja) moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti za KOMPONENTA 2:

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 1.:

 • pružanje usluga u zajednici za odrasle osobe s invaliditetom (npr. psihosocijalna podrška, mobilni timovi i dr.);
 • adaptacija prostora za pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s invaliditetom;
 • nabava opreme potrebne za pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt;
 • organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl. s ciljem promocije izvaninstitucijskih usluga, mjera i programa za ciljne skupine ove Komponente;
 • izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju usluge, mjere i programe za ciljne skupine ove Komponente te senzibiliziraju i osvještavaju širu javnost, kao i stručnjake i članove obitelji/udomiteljske obitelji o potrebama odraslih osoba s invaliditetom.

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 2.:

 • pružanje usluga usmjerenih na članove obitelji/udomiteljske obitelji ciljane skupine komponente, a koje će doprinijeti usklađivanju radnih i obiteljskih obaveza (poput grupe podrške i/ili (samo)pomoći, edukacija članova obitelji o zdravstvenim, obrazovnim i/ili socijalnim aspektima/obilježjima te mogućnostima socijalnog uključivanja u zajednicu i dr.).

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 3.:

 • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za širenje i/ili unaprjeđenje i/ili pružanje socijalnih usluga (npr. supervizija, studijska putovanja, jačanje empatije, razvoj komunikacijskih vještina, edukacije iz područja rada s osobama pripadnicama ciljanih skupina u okviru ove Komponente i sl.).

Elementi zadani prijavnim obrascem:

Element:  Promidžba i vidljivost  

- organizacija promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.);

- organizacija okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge);

- nabava vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;

- priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava;

- uspostava i održavanje internetskih stranica;

- izrada oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora;

- marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.

 

Element:  Upravljanje projektom i administracija  

- angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom;

- ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima.

(Ukupni troškovi elementa ”Upravljanje projektom i administracija” ne smiju premašiti 30% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta).