Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) priznaje pravo na doplatak za pomoć i njegu osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisuje čl. 47. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14, 110/14).

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:
– u punom iznosu 120% osnovice (600,00 kn)
– u smanjenom iznosu 84% osnovice (420,00 kn)
(osnovica na temelju koje se izračunava doplatak za pomoć i njegu iznosi 500,00 kuna)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:
1. koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
2. koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
3. koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
4. ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 1250 kuna (250 posto osnovice), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 1000 kuna (200 posto osnovice) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
5. ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
6. osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
7. osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga, zdravstvenoj ili drugoj ustanovi, odnosno organiziranom stanovanju
8. djetetu čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima

Doplatak za pomoć i njegu priznaje se u punom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda:
– osobi s težim invaliditetom
– osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se u smanjenom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda:
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad
– osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Korisniku doplatka za pomoć i njegu za vrijeme koje provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi dulje od 15 dana pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.