Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Ovo pravo može ostvariti osoba koja živi sama, a njezin mjesečni prihodi ne prelaze iznos od 250% osnovice iz članka 27. stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi koja iznosi 500,00 kn, odnosno prihodi za samca ne smiju prelaziti 1.250,00 kn. Ukoliko osoba živi u zajedničkom kućanstvu, prosječni mjesečni prihod članova kućanstva ne smije prelaziti iznos od 200% (1.000,00 kn) osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisuje čl. 44 Pravilnika o sastavu i načinu tijela vještačenja u priznavanju prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN br. 64/02, 105/07, 145/11).

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:
– u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kn)
– u smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kn)
(osnovica na temelju koje se izračunava doplatak za pomoć i njegu za 2014.g. iznosi 500,00 kuna)

Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima priznaje se:
– osobi s težim invaliditetom
– osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad
– osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:
1. koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
2. koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
3. koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
4. ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
5. djetetu do godine dana života
6. osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
7. osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga,zdravstvenoj ili drugoj ustanovi,odnosno organiziranom stanovanju

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.
Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

1. Rodni list za podnositelja zahtjeva,
2. Preslika osobne iskaznice ili domovnice za podnositelja zahtjeva,
3. Uvjerenje da osoba nije korisnik mirovine ako je ne ostvaruje (HZMO)
4. Uvjerenje o imovnom stanju i Porezno uvjerenje – za sve članove obitelji,
5. Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za sve članove obitelji (mirovina, plaća, novčana naknada zavoda za zapošljavanje, porodiljna naknada, alimentacija i sl.)
6. Izvod iz katastra i zemljišnih knjiga (ako korisnik posjeduje imovinu),
7. Kopije medicinske dokumentacije (nalazi, otpusna pisma, povijest bolesti i sl.)
8. Preslika kartice tekućeg računa (u slučaju da se traži isplata na račun)

Ovdje možete preuzeti „Zahtjev za priznavanje prava na Doplatak za pomoć i njegu za odraslu osobu“