Prema Zakonu o doplatku za djecu 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61 Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak. Doplatak za djecu osobna je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi. Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu dužni su se sporazumjeti koji od njih će to pravo ostvariti; a pravo na doplatak može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

 

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed, i osoba koju je odredio sud, odnosno centar za socijalnu skrb.

 

Pravo na doplatak za djecu u 2014. godini mogu ostvariti svi oni krisnici čiji dohodovni cenzus iznosi do 50% proračunske osnovice, odnosno ako ukupni prihodi svih članova kućanstva ne prelaze 1.663,00 kuna mjesečno po članu.

 

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenom prema posebnim propisima, pripada doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. Doplatak za djecu ne pripada za vrijeme dok je djetetu na teret sredstava državnog proračuna, odnosno proračuna lokalne i područne samouprave osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima.

Korisnici koji su ostvarili doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenom prema propisima iz socijalne skrbi do dana primjene ovog zakona (1.1.2002.), pripada pravo na doplatak za djecu i nakon navršene 27. godine života, do donošenja posebnog propisa o pravima osoba s invaliditetom.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – područnoj službi ili uredu, odnosno ispostavi nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjevi se mogu dostaviti osobno ili poslati poštom. Tiskanica zahtjeva može se preuzeti na linku:

http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/tiskanice/Tiskanicabr.1.7.pdf

 

U nastavku možete preuzeti Rješenje Ustavnog suda Broj U-I-1812/2006 od 19.11.2008. kojim se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 12. Zakona o doplatku za djecu (NN, broj 94/01, 138/06, 107/07).

http://www.usud.hr/default.aspx?Show=prema_datumu_donosenja_odluka&m1=2&m2=136&Lang=hr